Tarnów: tel. 14 626 29 66 kom. 663 339 950 Bochnia: tel. 14 611 72 82 kom. 790 340 400 Tuchów: tel kom. 691 859 858

Terminy rozpoczęcia kursów:

Tarnów


kat. B,  kat.AM,A1,A2,ASpotkanie organizacyjne

04.10.18 g.15 00

11.10.18 g. 15 00
kat. C, CE


09.10.2018
godz.15 00sprawdź termin
Bochnia25.09.2018

godz.15 00


09.10.2018

godz.15 00


 

 

sprawdź termin

Tuchów26.09.2018

godz.15.00  

 

sprawdź termin

 

 

 

Ciężkowice


26.09.2018

godz.15.00

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednią kategorię:

Prawo Jazdy na kategorię A Prawo Jazdy na kategorię B
Prawo Jazdy na kategorię C Prawo Jazdy na kategorię B + E
Prawo Jazdy na kategorię C+ E Przewóz Rzeczy
Nauka Jazdy Tarnów - Materiały Szkoleniowe

Procedura reklamacyjna

1. Reklamację dotyczącą szkolenia należy składać bezzwłocznie w razie wystąpienia okoliczności polegających na wystąpieniu nieprawidłowości lub do 7 dni od ukończenia szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do biura Ośrodka Szkolenia Kierowców.

2. Reklamacja powinna  zawierać: nazwę szkolenia, datę rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia szkolenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.

3. Reklamacji podlega:

-  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkolenia Kierowców

-  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

4. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkolenia Kierowców ma 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji OSK w sprawie reklamacji.

5. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Ośrodek Szkolenia Kierowców zobowiązuje się do zadośćuczynienia powstałej straty osoby szkolonej w stopniu uzasadnionym przez rozmiary szkody której dotyczy reklamacja.

6. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zmawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela OSK.  Właściciel OSK ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.

7. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej  pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.

design by GreenMouse.pl

Copyright © 2018 luzosk.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.