Tarnów: tel. 14 626 29 66 kom. 663 339 950 Bochnia: tel. 14 611 72 82 kom. 790 340 400 Tuchów: tel kom. 691 859 858

Terminy rozpoczęcia kursów:

Tarnów


kat. B,  kat.AM,A1,A2,A

zapraszamy również uczestników projektu "Pociąg do kariery"Spotkanie organizaycjne

24.01.19 g.15 00


I wykład

30.01.19 g. 15 00kat. C, CE

zapraszamy również uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa"


12.02.2019r.

I wykład
godz.15 00

sprawdź termin
Bochnia15.01.2019

godz.15 00


29.01.2019

godz.15 00


 

 

sprawdź termin

Tuchów15.01.2019r.

godz. 13.00  

 

sprawdź termin

 

 

 

Ciężkowice


15.01.2019r.

godz. 13.00

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednią kategorię:

Prawo Jazdy na kategorię A Prawo Jazdy na kategorię B
Prawo Jazdy na kategorię C Prawo Jazdy na kategorię B + E
Prawo Jazdy na kategorię C+ E Przewóz Rzeczy
Nauka Jazdy Tarnów - Materiały Szkoleniowe

Procedura reklamacyjna

1. Reklamację dotyczącą szkolenia należy składać bezzwłocznie w razie wystąpienia okoliczności polegających na wystąpieniu nieprawidłowości lub do 7 dni od ukończenia szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do biura Ośrodka Szkolenia Kierowców.

2. Reklamacja powinna  zawierać: nazwę szkolenia, datę rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia szkolenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.

3. Reklamacji podlega:

-  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkolenia Kierowców

-  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

4. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkolenia Kierowców ma 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji OSK w sprawie reklamacji.

5. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Ośrodek Szkolenia Kierowców zobowiązuje się do zadośćuczynienia powstałej straty osoby szkolonej w stopniu uzasadnionym przez rozmiary szkody której dotyczy reklamacja.

6. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zmawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela OSK.  Właściciel OSK ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.

7. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej  pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.

design by GreenMouse.pl

Copyright © 2019 luzosk.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.